Recent Broadcasts

11
Jun

LCK Tiếng Việt: AF vs BRO | DK vs T1 | Tuần 1 Ngày 3 | LCK Mùa Hè 2021

10
Jun

LCK Tiếng Việt: KT vs NS | GenG vs DRX | Tuần 1 Ngày 2 | LCK Mùa Hè 2021

9
Jun

LCK Tiếng Việt: BRO vs LSB | T1 vs HLE | Tuần 1 Ngày 1 | LCK Mùa Hè 2021

Top Broadcasts

11
Jun

LCK Tiếng Việt: AF vs BRO | DK vs T1 | Tuần 1 Ngày 3 | LCK Mùa Hè 2021

9
Jun

LCK Tiếng Việt: BRO vs LSB | T1 vs HLE | Tuần 1 Ngày 1 | LCK Mùa Hè 2021

10
Jun

LCK Tiếng Việt: KT vs NS | GenG vs DRX | Tuần 1 Ngày 2 | LCK Mùa Hè 2021